Adatkezelési tájékoztató

1.Bevezetés

crane.hu weboldalon elérhető weboldalaink bizonyos funkcióinak igénybe vétele személyes adataid kezelése nélkül nem lehetséges.
Javasoljuk, hogy figyelmesen olvasd el az adatkezelési tájékoztatót azért, hogy a személyes adatok kezelésével kapcsolatos minden ténnyel és információval tisztában legyél. A személyes adatok megadása alapvetően önkéntes, azonban előfordulhat, hogy bizonyos adatokat kötelezőnek jelölünk meg (*-gal jelölt), hiszen ezek az adatok szükségesek ahhoz, hogy az igénybe venni kívánt szolgáltatást nyújtani tudjuk részedre. Amennyiben úgy döntesz, hogy nem adod meg nekünk ezeket az adatokat, lehetséges, hogy nem tudunk biztosítani bizonyos funkciókat a számodra.

2. Kik vagyunk?

A Crane Kft. (Cg. 01-09-862008, székhely: 2040 Budaörs, Munkácsy utca 10/2., adószám: 13567257-2-13, nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; web: 
www.crane.hu; e-mail: info@crane.hu; a továbbiakban “Crane“) magyar tulajdonú és magyar vezetésű adatvezérelt marketing ügynökség.

3. Releváns jogszabályok

A személyes adataidat a mindenkor irányadó európai és magyar jogszabályoknak megfelelően kezeljük. Ezek különösen az alábbiak:

·       az Európai Parlament és a Tanács a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 rendelet (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: “GDPR“)

·       az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény – amennyiben a GDPR-ra tekintettel alkalmazandó.

4. Milyencélokból és hogyan kezeljük személyes adataid?


4.1 Kapcsolatfelvétel


Az adatkezelés célja: amennyiben a crane.hu/kapcsolat oldalon keresztül üzenetet küldesz nekünk, úgy az üzenet megválaszolása céljából kezeljük az ott megadott személyes adataid. A jelentkezés során megadott adataidat közvetlen üzletszerzési célra is kezeljük, pl. hírlevelek küldése céljából (lásd lenti 4.4 pontot).
Az adatkezelés jogalapja: a hozzájárulásod. A kezelt személyes adatok köre: az általad megadott személyes adatok (pl. név, e-mail cím, üzenetben esetlegesen megadott további adatok). Az adatkezelés időtartama: a személyes adataid hozzájárulásod visszavonásáig, ennek hiányában az üzenet megválaszolását követő öt (5) évig kezeljük.

4.2 Személyes adatok megadásához kötött tartalmak vagy szolgáltatások elérése


Az adatkezelés célja: bizonyos tartalmakat, illetve szolgáltatásokat úgy teszünk közzé, hogy az eléréshez (letöltéshez) kérjük a neved és egyes további személyes adataid megadását. Más weboldalakhoz hasonlóan ezt azért tesszük, hogy a későbbiekben fel tudjuk veled venni a kapcsolatot, pl. hírlevelek vagy közvetlen megkeresés útján (lásd lenti 4.4 pontot). Az adatkezelés jogalapja: a hozzájárulásod. A kezelt személyes adatok köre: az általad megadott személyes adatok (pl. név, e-mail cím, irányítószám, érdeklődés célja, cégnév, esetleg telefonszám vagy más elérhetőségek). Az adatkezelés időtartama: a személyes adataid a hozzájárulásod visszavonásáig (leiratkozásig) kezeljük.

4.3 Jelentkezés eseményekre


Az adatkezelés célja: amennyiben jelentkezel egy eseményünkre, akkor a regisztráció rögzítése, az esemény lebonyolítása, visszajelzés kérése, és kapcsolatfelvétel céljából és a workshop megtartásával kapcsolatban kezeljük a megadott személyes adataid. A jelentkezés során megadott adataidat közvetlen üzletszerzési célra is kezeljük, pl. hírlevelek küldése céljából (lásd lenti 4.4 pontot). Az adatkezelés jogalapja: a hozzájárulásod. A kezelt személyes adatok köre: az általad megadott személyes adatok (pl. név, e-mail cím, telefonszám, cégnév). Az adatkezelés időtartama: a személyes adataid a hozzájárulásod visszavonásáig kezeljük.

4.4 Direkt marketing (pl. hírlevelek)


Az adatkezelés célja: amennyiben megadod részünkre a neved és elérhetőségi adataid, akár hírlevélre vagy más hasonló marketing csatornára való feliratkozás során, akár olyan célra, amely esetében jeleztük, hogy azokat direkt marketing célra is kezeljük (lásd pl. fenti 4.1, 4.2 és 4.3 pontok), akkor adataidat direkt marketing céljára (is) kezeljük. Ezt azt jelenti, hogy hírleveleket vagy más hasonló üzeneteket küldünk, amelyekről természetesen bármikor leiratkozhatsz. Az adatkezelés jogalapja: a hozzájárulásod. A kezelt személyes adatok köre: az általad megadott személyes adatok (pl. név, e-mail cím, telefonszám, cégnév). Az adatkezelés időtartama: a személyes adataid a hozzájárulásod visszavonásáig (leiratkozásig) kezeljük.

5. Milyen cookie-kat használunk?


A weboldalaink cookie-kat használnak. Az általunk használt cookie-k típusáról, funkcióiról, az adatkezelés céljáról, a cookie-k által gyűjtött adatokról és a cookie élettartamáról itt olvashatsz bővebben.

6. Milyen adatfeldolgozókat veszünk igénybe?


A fenti célokból megadott személyes adatokat a szokásos rendszereinkben és folyamataink szerint kezeljük. Ennek keretében az adataidat olyan rendszerekben tároljuk, amelyeket külső szolgáltatók nyújtanak vagy támogatnak. Ha szeretnél részletes tájékoztatást kapni a külső adatfeldolgozó partnereinkről, kérjük, lépj kapcsolatba velünk. Főszabály szerint személyes adataidat az Európai Gazdasági Térségen (EU + Izland, Liechtenstein és Norvégia) belül tároljuk vagy tároltatjuk. Amennyiben e területen kívülre továbbítanánk adatokat, akkor minden esetben biztosítjuk a GDPR V. fejezetében elvárt megfelelő védelmi szintet a személyes adatokra, az ott felsorolt és erre alkalmas megoldások valamelyike útján.

7. Milyen jogok állnak rendelkezésedre?


Jogodban áll megtudni, hogy milyen személyes adatokat tárolunk rólad, és hozzáférést kérni a személyes adataidhoz (hozzáféréshez való jog). Szintén jogodban áll helyesbíteni az esetleges hibákat, vagy törölni a pontatlan adatokat, valamint kérheted az adataid kezelésének korlátozását (helyesbítéshez és törléshez való jog). Amennyiben adataidat jogos érdekünk alapján kezeljük, akkor tiltakozhatsz az adatkezelés ellen (tiltakozáshoz való jog). Jogosult vagy arra is, hogy személyes adataidat széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapd és azokat egy másik adatkezelőnek továbbítsd, vagy bennünket erre kérj, amennyiben ennek jogszabályi előfeltételei fennállnak (adathordozhatósághoz való jog). Amennyiben a személyes adatok kezelésére a hozzájárulásod alapján kerül sor, úgy hozzájárulásod bármikor visszavonhatod, de ez nem érinti a korábbi adatkezelés jogszerűségét.

8. Hogyan gyakorolhatod a jogaid?


A fenti jogok gyakorlására vonatkozó kérelmed a fenti 2. pontban megjelölt elérhetőségekre küldheted el. Indokolatlan késedelem nélkül, de általában a kérelem beérkezésétől számított egy (1) hónapon belül nyújtunk tájékoztatást a kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Amennyiben nem teszünk intézkedéseket ezen határidőn belül, akkor tájékoztatást nyújtunk az intézkedés elmaradásának okairól.

9. Milyen jogorvoslati lehetőségeid vannak?


Ha nem értesz egyet az intézkedésünkkel vagy válaszunkkal, vagy úgy gondolod, hogy jogaid sérültek, panaszt tehetsz a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH, székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; telefonszám: 
+36 1 391 1400; fax: +36 1 391 1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, web: www.naih.hu) vagy bírósághoz fordulhatsz. Utóbbi esetben a per elbírálására a törvényszékeknek van hatásköre. A pert – választásod szerint – vagy a Fővárosi Törvényszéken (amely a Crane székhelye alapján illetékes) vagy a lakóhelyed szerinti törvényszék előtt is megindíthatod. A törvényszékek listájához kattints ide.

10. Lehetséges változások a tájékoztatóban


Fenntartjuk a jogot arra, hogy a vonatozó adatvédelmi jogszabályok módosítására reagálva jelen adatvédelmi tájékoztatót bármikor módosítsuk.